BR Shetty

Abu Dhabi: ADKS confers Da Ra Bendre Award upon Shekhar Shettigar during Rajyotsav