BR Shetty

Shah Rukh Khan visits NMC Royal Hospital, Khalifa City